AIR-HOCKEY

Nejrychlejší stolní hokej na světě, rozvíjí především postřeh a rychlou reakci. Air-hockeyové soutěže na území ČR organizuje Český svaz Air-hockey.

Český pohár v Air-hockeyi

Sestává se z turnajů, které jsou vyhlašovány průběžně v různých místech ČR. Každému hráči se do konečného pořadí započítá pět nejlepších výsledků. Turnaje lze hrát na stolech Dynamo i na stolech jiných značek.

SYSTÉM ČP:
Všechny turnaje zařazené do Českého poháru (dále ČP) se započítávají do hodnocení ČP podle stanoveného bodování (viz bodové schéma v příloze). Do konečného hodnocení ČP je každému hráči započítáno maximálně 5 nejlepších bodových zisků.

Kriteria určení pořadí:
1)      vyšší bodový zisk (započítává se maximálně 5 turnajů)
2)      vyšší celkový bodový zisk ze všech sehraných turnajů

BODOVÁNÍ:
Bodový zisk je tvořen součtem hodnocení za umístění a počet účastníků turnaje:
1)      hodnocení za umístění
1.-10. místo     60   56   53   51   50   49   48   47   46   45
11. a další        44   43   42   41   40   39  atd.
2)      hodnocení za počet účastníků turnaje
je bodová hodnota odpovídající 1/10 počtu účastníků turnaje

Př: Hráč, který obsadil 2. místo na turnaji z 21 účastníků získává: 58,1 b (56 + 2,1)

TURNAJE:
Jednotlivé turnaje vyhlašuje řídící výbor ČSAH, případně členové ČSAH po dohodě s řídícím výborem. Propozice jednotlivých turnajů jsou rozeslány cca 2 týdny před turnajem členům ČSAH. Není-li pořadatelem turnaje přímo ČSAH, uhradí pořádající subjekt nejpozději 14 dnů předem registrační poplatek 200 Kč. Turnaj je do ČP započítán při minimálním počtu pěti účastníků. Není-li dosaženo minimální počtu hráčů, není turnaj do výsledků ČP započítán (registrační poplatek se nevrací, zaplacené startovné se vrací v plné výši).

TURNAJOVÉ SYSTÉMY:
Turnajový systém je ad hoc určen pro každý jednotlivý turnaj ČP pověřeným zástupcem ČSAH podle počtu účastníků, hracích stolů a vymezeného času. Jednotlivé zápasy se hrají podle nastavení hracího stolu zpravidla do sedmi, nebo do devíti branek. Play-off série se zpravidla hrají na dvě vítězná utkání.

TERMÍNY:
ČP 2013 probíhá od 01.01.2013 do 30.11.2013. Jako termíny jsou přednostně vybírány víkendové a sváteční dny, příp. odpolední a večerní hodiny všedních dnů.

KATEGORIE:
Turnaje ČP jsou obecně otevřeny všem hráčům a hráčkám. Pořadatel může vyhlásit věkové omezení pokud je tak vyžadováno ve veřejné herně, kde turnaj probíhá. Na turnajích ČP startují všechny kategorie hráčů společně. V celkovém hodnocení ČP jsou pak vyhlášeny tyto kategorie:

  • MUŽI – hráči nad 18 let (ročník 1995 a starší)
  • JUNIOŘI – hráči do 18 let (ročník 1996 a mladší)
  • ŽENY – hráčky bez rozdílu věku

HRACÍ STOLY:
Hraje se na air-hockeyových stolech, které schválí řídící výbor ČSAH.

PŘIHLÁŠKY DO ČP:
Do systému ČP je hráč zařazen po úhradě členského příspěvku ČSAH (pro rok 2013 – 10 Kč). Podmínky pro přihlášení do jednotlivých turnajů (startovné, termín a způsob přihlášení, …) jsou specifikovány v propozicích jednotlivých turnajů.

Rating

Hraje se pouze na stolech Dynamo. Dvojice hráčů spolu sehrávají série utkání. Místa konání a termíny si soupeři domluví mezi sebou. Počet sehraných sérií závisí na aktivitě každého hráče.

PRINCIP:
Zápasy pro Rating hrají soutěžící samostatně. Z konkrétního utkání pořizují oficiální zápis na formuláři k tomu určenému, kam zapíší výsledky jednotlivých zápasů a konečný výsledek celé série. Tento zápis oba soupeři podepíší. Opatří ho datem a pořadovým číslem utkání pokud hrají ve stejném dni více zápasů. Hráči, kteří v té době nejsou registrováni Českým svazem Air-hockeye vyplní na zápise také registrační údaje. Takto zpracovaný zápis předají místnímu organizátorovi soutěží nebo ho zašlou poštou na adresu Martin Kučera, Bayerova 45, 602 00 Brno. Zápasem pro potřeby Ratingu se rozumí série jednotlivých zápasů. Vítězem se stává hráč, který dosáhne čtyř vítězství (jednotlivé zápasy se hrají do 7 branek). Odehrané zápasy jsou podle stanoveného bodování (viz bodové schéma v příloze) průběžně započítávány do Ratingu a to postupně tak, jak byly sehrány.

REGISTRACE VÝSLEDKŮ:
Formuláře lze získat od místního organizátora soutěží, z boxu v prostoru hracího stolu (je-li takovým boxem vybaven), nebo jeho stažením z internetových stránek S.H.L. Brno http://www.shlbrno.unas.cz/Airhockey_Rating_zapis_utkani.pdf .

PODMÍNKY:
Pro možnou kvalifikaci na MČR jednotlivců z Ratingu musí konkrétní hráč sehrát v kalendářním roce minimálně 5 započítaných zápasů. V období od 15.11.2013 do 30.11.2013 je možné sehrát pouze TŘI započítávané zápasy.

HRACÍ STOLY:
Hraje se na air-hockeyových stolech Dynamo.

ZAPOČÍTÁNÍ DO MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ:
Systém zápasů je stanoven v návaznosti na mezinárodní Ratingy (Evropský a Světový „Mitic“). Výsledky sehraných zápasů v rámci českých soutěží jsou dále předávány ke zpracování i do mezinárodních Ratingů. Nové hráče upozorňujeme na skutečnost, že jejich vstup do tabulek mezinárodního Ratingu je podmíněn sehráním zápasu s hráčem, který již figuruje v tabulkách mezinárodního Ratingu. V případě zájmu o sehrání takového zápasu je možno požádat o spolupráci místního organizátora soutěží nebo se obrátit na Martina Kučeru. Pro potřeby českého Ratingu se započítávají všechny sehrané zápasy, bez nutnosti utkat se z hráčem figurujícím v mezinárodním Ratingu.